Ważne informacje!
Wytyczne MEN, MZ, GIS i wytyczne dotyczące egzaminu, maturalnego i pełnego okresu w okresie COVID-19 oraz komunikaty dyrektora ZSE.

  1. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) … więcej
  2. Wytyczne dotyczące egzaminów – 2021 … więcej
  3.  Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem … więcej 
  4. Wytyczne dotyczące Organizacji i przeprowadzania egzaminu w 2021 Zawodowego  … więcej
  5. Procedura postępowania na działanie podejrzenia zakażenia COVID-19 podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2021 w ZSE … więcej 
  6. Wytyczne dotyczące testów nauczania nauczycieli i pracowników szkoły na obecność SARS-CoV-2 – 01.2021 … więcej 
  7. Procedura przeprowadzania komunikacji z uczniami … więcej
  8. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie ZSE … więcej
  9. Biblioteka ZSE – procedury w bibliotece szkolnej na czas pandemii COVID19 … więcej
  10. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole … więcej

Toruń, 15.01.2021 r.

Organizacja zajęć od 18 01 2021 r. 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,

Ferie zimowe zbliżają się ku końcowi, mam nadzieję, że WSZYSCY pozostają w dobrym zdrowiu. W poniedziałek 18.01.2021 r. odbywa się na terenie szkoły egzamin zawodowy praktyczny w kwalifikacji AU.36.

Jeszcze w dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły i przesłany poprzez e-dziennik w załączniku OneDrive do Nauczycieli i Wychowawców plan lekcji obowiązujący od 18 stycznia 2021 r. Wychowawcy przekażą nowy plan uczniom poszczególnych klas.

Od 18 stycznia klasy I, II i III w zawodzie technik usług fryzjerskich będą realizowały zajęcia pracowni fryzjerskiej w szkole.

Od 18 stycznia zajęcia ogólnokształcące we wszystkich klasach, zajęcia zawodowe teoretyczne we wszystkich klasach oraz zajęcia zawodowe praktyczne w zawodach: technika ekonomisty i technika handlowca realizowane będą zdalnie zgodnie z nowym planem lekcji przy wykorzystaniu aplikacji MsTeams.

Od 25 stycznia będziemy sukcesywnie wprowadzać realizację zajęć praktycznych dla zawodów technika ekonomisty i technika handlowca stacjonarnie w szkole.

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal będą realizować praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Poniżej zamieszczam najważniejsze informacje przekazane przez ministra edukacji i nauki na czwartkowej konferencji prasowej dotyczące naszych uczniów:

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym
Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,
na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia
Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz ponadpodstawowych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.
Konsultacje dla zdających egzaminy
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce
Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Życzę zdrowia i sukcesów w II okresie nauki
Liliana Adamczyk – dyrektor ZSE

Toruń, 04.11.2020 r.

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie przejścia szkoły na tryb pracy zdalnej i hybrydowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu w roku szkolnym 2020/2021

Proszę o zapoznanie się z komunikatem dot. zasad funkcjonowania szkoły w czasie przejścia szkoły na tryb pracy zdalnej i hybrydowej … więcej 

Liliana Adamczyk – dyrektor ZSE

Toruń, 01.09.2020 r.

Zasady korzystania z Gabinetu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Proszę o zapoznanie się z komunikatem dot. zasad korzystania z Gabinetu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w ZSE opracowanych na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 od 1 września 2020 r. … więcej

Liliana Adamczyk – dyrektor ZSE

Toruń, 01.09.2020 r.

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Zespole szkół Ekonomicznych w Toruniu …. więcej

Toruń, 31.08.2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TORUNIU
dot. obostrzeń w szkole od 1.09.2020 r. w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Szanowni Pracownicy, drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice

W trosce o bezpieczeństwo NASZEJ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ w czasie pandemii COVID-19 podjęłam decyzję, że na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu, aż do odwołania będzie obowiązywało zakrywanie ust i nosa (maseczką, przyłbicą bądź chustą) w częściach wspólnych budynku, tj. przy wejściu do szkoły, w holach, na korytarzach, na klatkach schodowych, przed szatnią i sklepikiem oraz w toaletach. W miarę możliwości apeluję do zachowania dystansu społecznego 1,5 metra, częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz częste dezynfekowanie dłoni. Mam nadzieję, że wszyscy: Pracownicy i Uczniowie dostosują się do zaleceń „Wewnątrzszkolnej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w ZSE”, którą zamieszczę i prześlę wszystkim Uczniom w załączniku OneDrive i z którą zapoznają Was Wychowawcy na najbliższych spotkaniach.

W załączniku OneDrive przesyłam także harmonogram spotkań z Wychowawcami w dniu 1.09.2020 r. dla poszczególnych klas I, II i III.

Przypominam, że na spotkanie z Wychowawcą w dniu 1.09.2020 r. wchodzimy do szkoły obowiązkowo mając zakryte usta i nos (maseczką, przyłbicą bądź chustą), przy wejściu dezynfekujemy dłonie, nie gromadzimy się i zachowujemy dystans społeczny 1,5 metra. Okrycie twarzy zdejmujemy dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.

Mam nadzieję, że WSZYSCY wykażecie się dojrzałością i odpowiedzialnością i nie będziecie narażać waszych Nauczycieli i Kolegów na zagrożenie.

Z nadzieją i wiarą w obywatelską postawę NAS WSZYSTKICH

Liliana Adamczyk – dyrektor ZSE