Wszechstronny absolwent 2

Tytuł projektu:

Wszechstronny absolwent 2 

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”

Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”

Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Realizator:

Gmina Miasta Toruń – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 5 519 200,04 zł

Kwota dofinansowania: 4 691 320,03 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), wkład publiczny niepieniężny (15%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

28.11.2018 r.

Termin realizacji:

1.04.2019 r. – 30.08.2022 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 1226 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży lub praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 31 nauczycieli.

Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

W projekcie uczestniczą:

 • Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
 • Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum;
 • Zespół Szkół Technicznych – Technikum;
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 – Technikum;
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące – Technikum
 • Centrum Kształcenia Praktycznego.

Planowa zadania:

 • Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 • Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje.
 • Kursy dla uczniów podwyższające kompetencje.
 • Staże/praktyki zawodowe dla uczniów.
 • Szkolenia, kursy, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł. Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin. Część kursów prowadzonych będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego (na potrzeby tych kursów CKP zostanie doposażone w spawarki MAG/MIG i TIG), w szkołach uczestniczących w projekcie, a także będą zlecane podmiotom zewnętrznym.

Planowane zadania dla uczniów naszych szkół – Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu:

 1. Staże zawodowe 150 godzin – 31
 2. Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje:

Prawo jazdy kat. B -10, e-Urzędnik -10, Przedłużania rzęs – 10, Manicure Hybrydowy -10, Manicure Japoński -10, Makijaż dzienny -10.

 1. Doradztwo zawodowe – zajęcia dla uczniów.

Planowane zadania dla nauczycieli naszych szkół – Technikum Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawckiej w Toruniu oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawckiej w Toruniu:

 1. Staże zawodowe 40 godzinne – 4
 2. Kursy doskonalące:

III stopień – kurs dla kandydatów na głównego księgowego -1 , Płatnik – rozliczenia z ZUS – 4, Przedłużanie rzęs – 2, Stylizacja paznokci – 2, makijaż dzienny – 2,

W sprawie naboru na poszczególne kursy i staże proszę kontaktować się ze szkolnym koordynatorem projektu – wicedyrektor Beatą Jekel

Dane kontaktowe realizatora:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

www.cku.torun.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

www.ckptorun.edu.pl

 Aktualności

Do końca kwietnia 2021 r. trwa nabór wniosków na staże uczniów i nauczycieli, które odbędą się w terminie czerwiec-sierpień 2021 r. Wnioski do pobrania u szkolnego koordynatora projektu.

Do końca kwietnia 2021 r. trwa nabór wniosków na kursy:

e-Urzędnik -10, Przedłużania rzęs – 10, Manicure Hybrydowy -10, Manicure Japoński -10, Makijaż dzienny -10.

Zakończył się nabór uczniów na kurs prawa jazdy. Zakwalifikowało się 10 osób, które już rozpoczęły kurs prawa jazdy.

Projekty realizowane w roku 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ekonomicznych rozpoczyna udział w projekcie: „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”.
Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.1 „Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT”
Poddziałanie 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT”
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach ZIT
Realizator:
Gmina Miasta Toruń – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu
Termin realizacji:
01.10.2017 r. – 31.05.2020 r.
Opis projektu:
Cele projektu:

– rozwój doradztwa zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie, wspomaganie szkolnych doradców zawodowych przez dwóch konsultantów zatrudnionych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu;
– zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów szkół zawodowych;
– podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy i staże;
– zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji nauczycieli. Więcej informacji tutaj .

Działanie Liczba uczniów Liczba nauczycieli Liczba godzin
Kurs prawa jazdy kat. B 8
Kurs e-urzędnik 39 20 / grupę
Staże 40 8 150 / staż
Studia podyplomowe 3
Zajęcia z doradcą zawodowym – indywidualne 48
Zajęcia z doradcą zawodowym – grupowe 98

09 kwietnia 2018 r. zakończyła się pierwsza tura naboru do projektu. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała kandydatów do udziału w kursie e-Urzędnik w dwóch grupach (27 osób) oraz wyłoniła uczniów, którzy odbędą płatne staże w czerwcu i lipcu 2018 r. u pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego (23 osoby).

Kurs e-Urzędnik odbędzie się w trzech grupach. W przyszłym roku planujemy jeszcze jedną turę naboru na kurs do jednej grupy.

Pierwsza grupa rozpocznie kurs e-Urzędnik 18 kwietnia 2018 r.

Kurs zakończy się egzaminem EPP e-Urzędnik. Umożliwia on otrzymanie Certyfikatu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) w języku polskim i angielskim. Certyfikat EPP e-Urzędnik jest kwalifikacją.

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

W terminie czerwiec – lipiec 2019 r. odbędzie się kolejna tura naboru na płatne staże.

Gratulujemy uczniom, którzy zakwalifikowali się do projektu! Mamy nadzieję, że podniesienie kwalifikacji zawodowych ułatwi naszym absolwentom podjęcie pierwszej pracy, w której będą w pełni wykorzystywać posiadane umiejętności oraz spełniać swoje aspiracje zawodowe.

Projekty realizowane w roku 2014/2015

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu realizuje od 24.02.2014 r do 30.11.2014 r nowy projekt „Mobilny nauczyciel zawodu kluczem do sukcesu szkoły” w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe .
W ramach projektu nauczyciel z naszej szkoły w dniach 21.09.2014 r. – 27.09.2014r., Panie: Jolanta Truszczyńska, Barbara Tomela i Iwona Rzążewska  kształcące w zawodzie fryzjer będą uczestniczyły z tygodniową wizytą w organizacji partnerskiej w Niemczech.

Projekt jest realizowany we współpracy z niemiecką instytucją szkoleniową VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of programs in the European Community for SME´s 04435 Schkeuditz.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.  Tutaj można znaleźć prezentację przedstawiająca podsumowanie projektu.

Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu bierze udział w projekcie „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces” realizowanym przez Gminę Miasta Toruń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w stażach w różnych firmach, wizytach studyjnych oraz zajęciach wyrównawczych i podnoszących ich  kompetencje kluczowe i  zawodowe.

W lipcu 2013r. 8 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w miesięcznym stażu wakacyjnym, który odbywał się w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Dzięki udziałowi w stażach młodzież mogła pogłębić nie tylko swoją wiedzę zawodową, ale przede wszystkim udoskonalić swoje umiejętności praktyczne pod okiem specjalistów. Uczniowie otrzymali listy pochwalne za swoją pracę. Dodatkowym „atutem” były stypendia stażowe.

Kolejna grupa 7 uczniów, będzie mogła uczestniczyć w stażach w lipcu i sierpniu 2014 roku.

Wyjazd studyjny klas III-cich do firmy Jabil Aftermarket Service
W dniu 18.10.2013r. uczniowie z klas czwartych w ramach wizyty studyjnej odwiedzili Bydgoskie Fabryki Mebli, gdzie mieli okazję poznać ciekawą historię firmy,obserwować przebieg procesu produkcji i przygotowywanie wyrobów do sprzedaży. Uczniowie mogli „na żywo” zobaczyć jakie prace wykonywane są od momentu złożenia zamówienia przez klienta i przygotowania dokumentacji do momentu zapakowania i wysłania gotowego wyrobu. Pracownicy zakładu profesjonalnie zaprezentowali firmę, z dużą cierpliwością odpowiadali na wszystkie pytania. W programie wizyty było także zwiedzanie z przewodnikiem centrum Bydgoszczy. Spacer po mieście zaczął się od gmachu Opery Nova i Wyspy Młyńskiej z jej zabytkowymi budynkami i nowoczesną przystanią, poprzez ulicę Długą, Stary Rynek, Katedrę Bydgoską , a zakończył przy makiecie starego miasta tuż nad rzeką Brdą.

Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. to jedna z najstarszych i największych firm meblarskich w Polsce. Marka Bydgoskie Meble należy do międzynarodowej Grupy IMS, lidera w branży meblarskiej na rynku europejskim.
Firma Bydgoskie Fabryki Mebli, w kwietniu 1996 roku, jako pierwsza w polskim przemyśle meblarskim uzyskała certyfikat ISO 9001.

Bydgoska Fabryki Mebli

Certyfikat

Położenie geograficzne i komunikacyjne miasta spowodowało, że na przełomie XIX i XX wieku jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu w Bydgoszczy był przemysł drzewny. Surowca dostarczały otaczające Bydgoszcz lasy , a główny szlak dostaw stanowiła rzeka Brda i Wisła. Historia Bydgoskich Fabryk Mebli sięga 1884 roku. Wówczas Otto Pfefferkorn założył mały warsztat produkujący meble na Starym Rynku w Bydgoszczy. Dynamiczny rozwój firmy przerwała wojna, jednak zaraz po jej zakończeniu podjęto produkcję, szybko zyskując wielu krajowych odbiorców. W 1949 roku firma otrzymała pierwsze zamówienie eksportowe od klientów z Anglii. Dziś meble z Bydgoszczy trafiają na rynek krajowy oraz do Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Ukrainy, Rosji, Litwy, Białorusi, Francji, Austrii, Szwecji. Można je znaleźć także w USA i Chinach.

   Meble produkowane przez Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. sprzedawane są indywidualnym klientom. Przeznaczenie  mebli to głównie wnętrza mieszkań: jadalnie, sypialnie, salony, przedpokoje, domowe biura.

Wyjazd studyjny klas III-cich do firmy Jabil Aftermarket Service

17.03.2014r. uczniowie klas III –cich naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do firmy JABIL Aftermarket Services w Bydgoszczy.  Firma JABIL jest dostawcą usług EMS. Zajmuje się produkcją podzespołów elektronicznych oraz naprawą sprzętów marek takich jak Philips , HP, Apple Inc. Uczniowie zapoznali się z działalnością firmy oraz jej historią. Mieli okazję zobaczyć pracę na stanowiskach roboczych i administracyjnych. Obserwowali proces naprawy sprzętów elektronicznych, testowania ich sprawności i składania nowych. Oprócz tego uczniowie naszej szkoły odbyli ciekawą lekcję w Muzeum Mydła i Historii Brudu , gdzie m.in. mieli przyjemność wyprodukować swoje własne mydło.

Warsztaty z doradcą zawodowym w ramach projektu „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces”  styczeń – kwiecień 2014 r.


Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji uczniów naszej szkoły w zakresie planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Na zajęciach prowadzonych przez panią Mirosławę Łukszę  młodzież :
–  zapozna się  jak kształtować i wykorzystać w przyszłej pracy swoje „kompetencje miękkie”
–  pozna oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracodawców
–  wyszuka i zanalizuje zawody nadwyżkowe i deficytowe
–  zaprojektuje własną ścieżkę edukacyjno-zawodową
–  zaprezentuje się pracodawcy i nauczy postępowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
–  nabędzie świadomość ustawicznego kształcenia.

Zajęcia z przedsiębiorczości w ramach projektu „Toruńskie szkoły zawodowe szansą na sukces” – styczeń – kwiecień 2014 r.
W ramach projektu uczniowie zdobywali wiedzę o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym. Uczestniczyli w konkursie SIGG oraz zdobyli certyfikaty znajomości
wiedzy o giełdzie. W zespołach podejmowali decyzje gry na giełdzie.

Projekt unijny realizowany w roku 2012/13   –  „STARTER – MŁODZI W BIZNESIE”

Projekt został stworzony dla uczniów i studentów zainteresowanych nabyciem wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Umiejętności zdobyte w trakcie jego realizacji przyczynić się mogą do skutecznego zaistnienia uczestników na rynku pracy. Głównym założeniem projektuj est bowiem aktywne zdobywanie kompetencji, które w niedalekiej przyszłości mogą zostać wykorzystane w pracy zawodowej. W projekcie biorą udział szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie, z terenu trzech województw Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego, które są zainteresowanie utworzeniem Klubów Przedsiębiorczości. W ramach działalności Klubu odbywają się: cotygodniowe spotkania członków Klubu poświęcone realizacji programu edukacyjnego gry Cashflow. szkolenia mające na celu przybliżenie uczestnikom zasad i konstrukcji profesjonalnego biznes planu seminaria tematyczne na temat pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przełamywania stereotypu płci na rynku pracy indywidualny monitoring dla członków Klubu w zakresie budowania kariery biznesowej Każdy Klub liczy minimum 15 członków, z czego minimum 9 stanowią dziewczęta. Podczas regularnych spotkań uczniowie dowiedzą się jak prowadzić działalność gospodarczą oraz dobrze inwestować i zarabiać pieniądze. Będą także mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na najlepszy biznes plan, w którym główną nagrodą jest indeks na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz laptop. Dla członków Klubu uruchomiony został także portal tematyczny twojbiznes.byd.pl Partnerami projektu, prócz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, są Wyższa Szkoła Gospodarki i Urząd Miasta w Bydgoszczy.Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od września 2010 r. do lipca 2012 r. Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu brał udział w projekcie „Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia” realizowanym przez Gminę Miasta Toruń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkoła wyposażona została w pracownie komputerowe oraz centrum informacji multimedialnej w ramach projektu „Pracownie dla szkół”. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu odbywały się również wizyty studyjne.

21 listopada 2011 r. klasa IIa w ramach wizyt studyjnych zwiedziła fabrykę Sharpa w Ostaszewie k/Łysomic/, gdzie produkowane są telewizory LCD przeznaczone na rynek europejski. Fabryka znajduje się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dzięki Pani Katarzynie Grzeszkowiak uczniowie mogli zobaczyć w jaki sposób produkowane są telewizory, dowiedzieć się na temat rachunkowości firmy, oraz czym jest Specjalna Strefa Ekonomiczna dla zakładu.
Dziękujemy bardzo.