W wyniku zakończenia oceny wniosków, dotyczących projektów złożonych w ramach naboru Programu Edukacja EOG Komponent III – partnerstwa  instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i  szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego,  ppkt b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych  inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców – finansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021, wniosek EOG/19/K3/W/0023 pn. „Development of vocational  education aiming at social inclusion – Polish-Scandinavian exchange of  experience and good practices” złożony przez Gminę Miasta Toruń 15  września 2019 roku został zatwierdzony do dofinansowania przez

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji operatora Programu Edukacja EOG w  Polsce.

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2021 roku

Data zakończenia projektu: 31 sierpnia 2022 roku

Całkowita wartość projektu: 99 040,00 Euro

W rocznym projekcie uczestniczą Gmina Miasta Toruń jako lider oraz  partnerzy: Fitjar  vidaregåande skule z Norwegii oraz IÐAN fræöslusetur  ehf z Islandii – instytucje kształcenia zawodowego i ustawicznego.  Projekt został napisany w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne kadry  zarządzającej, nauczycieli oraz uczniów szkół zawodowych, toruńskich i  skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia  zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w zagranicznych  mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich w Norwegii,  Islandii i w Polsce.  Głównym celem projektu jest podniesienie  kompetencji zawodowych i językowych dwudziestu pięciu przedstawicieli  kadry zarządzającej i nauczycieli/instruktorów zawodu.

Cele szczegółowe projektu, wspierające cel główny to:

– poznanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, Norwegii i  Islandii wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych,  m.in. kształcenia dualnego, współpracy z pracodawcami, promocji VET,

– poznanie i porównanie oferty kształcenia zawodowego, programów  nauczania, systemu egzaminów zewnętrznych, metod nauczania, bazy  dydaktycznej wykorzystania ICT dostosowanych do potrzeb rynku pracy,

– rozwój edukacji włączającej, wzmacnianie przedsiębiorczości i  kreatywności uczniów szkół zawodowych, w tym niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem,

– doskonalenie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej i  nauczycieli pracujących w sektorze VET.

Ocena eksperta:

Projekt został oceniony merytorycznie przez dwóch niezależnych ekspertów:

Cel projektu, jakim jest nawiązanie partnerstwa instytucjonalnego,  mającego na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i nauczycieli zawodu,  dzięki wymianie dobrych praktyk z partnerami z krajów darczyńców w  

pełni wpisuje się w cele Programu Edukacja. Cel ten jest jasno opisany  i możliwy do zrealizowania poprzez zaplanowane działania. Dobór partnerów jest właściwy dla wszystkich trzech instytucji. Zaplanowano  szereg działań upowszechniających, umożliwiających dotarcie do grup docelowych. Wszystkie instytucje biorące udział w projekcie  skorzystają z wypracowanych w jego ramach rezultatów.

Aktualny formularz zgłoszeniowy

Aktualny Regulamin projektu EOG 09.03.2020 (3)