INFORMACJE DLA MATURZYSTY
informacje o egzaminie maturalnym 2020 / 2021

Ważne terminy dla maturzystów – 2020 / 2021

Matura 2021 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku

część pisemna –  04.05.2021 r. – 20.05.2021 r.

część ustna – język polski 07.05.2021 r. – 20.05.2021 r. (oprócz 9 i 16.05.2021 r.)

część ustna – języki obce nowożytne –  07.05.2021 r. – 20.05.2021 r. (oprócz 9 i 16.05.2021 r.)

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 05.07.2021 r.

Matura poprawkowa

część pisemna – 24.08.2021 r.

część ustna – 23 – 24. 08.2021 r.

O dopuszczeniu do egzaminu w terminie dodatkowym decyzję wydaje dyrektor OKE na podstawie zaświadczenia od lekarza.

Stosowne zaświadczenie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. 

 1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
 2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
 3. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego następuje na podstawie opinii lub orzeczenia, które zdający przedkłada wraz z deklaracją wicedyrektorowi szkoły. Do kopii opinii lub orzeczenia dołącza się pisemny wniosek do Rady Pedagogicznej o wskazanie dostosowań.

Rada pedagogiczna dokonuje wskazania sposobów dostosowania warunków i formy zdawania egzaminu, biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania ucznia na zajęciach.

Rada Pedagogiczna może wskazać sposoby dostosowania warunków i formy zdawania egzaminu ujęte przez dyrektora OKE w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w niniejszym komunikacie. Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie pisemnej nie później niż do 10 lutego 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

1. Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony:

a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 15.1.1a, następuje w przypadkach określonych w pkt 12.4.

3. Unieważnienie, o którym mowa w pkt 15.1.1b, następuje w przypadku:

a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego (por. pkt 15.2.)

b. zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (por. pkt 15.3.)

c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu; por. pkt 15.3.), w tym w sytuacjach określonych w pkt 12.5., 12.6., 12.7., 12.8. oraz 12.10.

d. niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej (por. pkt 15.4.). W tym przypadku dyrektor OKE zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu we wskazanym przez siebie terminie.

1. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ (5 dni roboczych)

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 25a). Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż przez wypełnienie formularza załącznika 25a, np. drogą listową/e-mailową.

Zakaz wykonywania kserokopii pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w części.

2. WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW (2 dni robocze)

Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 25b).

3. ODWOŁANIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO (7 dni od decyzji o utrzymaniu liczby punktów)

Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w pkt 15.5.17., do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów (załącznik 25c)

7 dni – rozpatrzenie przez dyrektora OKE/CKE + 21 dni podjęcie rozstrzygnięcia przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego i przekazanie go dyrektorowi CKE.

Opis egzaminu

Egzamin maturalny w „nowej” formule

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016, poz. 2223) ze zmianami.

Egzamin pisemny

Podczas egzaminu w części pisemnej obowiązuje:

 • wejście do sali egzaminacyjnej za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu;
 • zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali;
 • zakaz wnoszenia i używania przyborów innych niż wymienione w komunikacie o przyborach;
 • umieszczenie małej butelki z wodą, którą zadający mogą wnieść do sali na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych;
 • konieczność sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE;
 • poprawność zakodowania pracy egzaminacyjnej; 
 • samodzielność wykonywania zadań egzaminacyjnych;
 • zakaz zachowania się w sposób uniemożliwiający lub utrudniający pracę innym zdającym.

Naruszenie ww. zasad może skutkować unieważnieniem egzaminu!

Opis egzaminu

Egzamin maturalny w „starej” formule

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007, Nr 83, poz. 562)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

* Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

* Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września.

* Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.

* Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.

* W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.

* Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
w części ustnej:
a) język polski (egzamin bez określania poziomu)
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),
w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,
d) wybranego przedmitu na poziomie rozszerzonym i nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych:
w części ustnej:
   z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu,
w części pisemnej: 

 • z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym,
 • z matematyki – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,
 • z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
 • z języka mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemne z tego samego języka.
 • Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.
 • Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
Warunki uzyskania świadectwa
 • Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska co najmniej 30% pkt., otrzyma świadectwo dojrzałości.
 • Wyniki z egzaminów dodatkowych oraz zdawanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa.
 • Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w sierpniu. Prawo to nie dotyczy osób nieobecnych na egzaminie.
 • Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe.
 •  Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów w kolejnej sesji.

Stara matura:

Tematy maturalne z języka polskiego – egzamin ustny

Kto może być zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu?
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu.
2. Laureatom i finalistom olimpiad uprawnienie wymienione w pkt 1. przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
3. Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację o uzyskaniu 100% punktów z tego przedmiotu na wybranym poziomie.