INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU ZAWODOWEGO

Terminy przeprowadzania egzaminów zawodowych w  roku szkolnym 2019 / 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych:

Sesja 1 (styczeń 2021)

Część pisemna: 

AU.2612.01.2021 r. godz. 10.00
AU.20 – 12.01.2021 r. godz. 10.00

AU.36 – 12.01.2021 r. godz. 12.00
AU.21 – 12.01.2021 r. godz. 12.00

+ poprawki z sesji letniej 2020 r.

Część praktyczna: 11.01.2021 r. – 19.02.2021 r.

AU.26 – 11.01.2021 r. godz. 9:00
AU.35 – 15.01.2021 r. godz. 9:00
AU.36 – 18.01.2021 r. godz. 9:00 

Oznaczenia kwalifikacji:

AU.26 – projektowanie fryzur
AU.20 – prowadzenie sprzedaży
AU.35 – planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 – prowadzenie rachunkowości

Sesja 2 (czerwiec 2021)

Część pisemna: 

AU.21 22.06.2021 r.
godz. 12.00

HAN.0109.06.2021 r.
godz. 8.30

EKA. 0409.06.2021 r.
godz. 10.30
godz. 12.30
godz. 14.30                               

Część praktyczna: 21.06.2021 r. – 08.07.2021 r.

AU.21
01.07.2021 r.
godz. 09.00 – 1 zmiana

godz. 15:00 – 2 zmiana 

02.07.2021 r.
godz. 09.00 – 1 zmiana

HAN.01
18.06.2021 r.
godz. 08.00 – 1 zmiana

godz. 12.30 – 2 zmiana
godz. 17.00 – 3 zmiana 

EKA.04
14.06.2021 r.
godz. 08:00 – 1 zmiana

godz. 12.30 – 2 zmiana

Poprawki z sesji zimowej

AU.26 
21.06.2021 – godz. 9.00

AU.35 
25.06 – godz. 09.00

AU.36
28.06 – godz. 09.00

Oznaczenia kwalifikacji:

HAN.01 – prowadzenie sprzedaży
EKA.04 – prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 – projektowanie fryzur
AU.20 – prowadzenie sprzedaży
AU.35 – planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 – prowadzenie rachunkowości

Do egzaminu mogą przystąpić:‎
* uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
* uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
* ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
* osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia
odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
* osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
* osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do OKE.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które, ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Harmonogramy przeprowadzania etapu praktycznego będą zamieszczone na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa.
Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze .‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 173,20 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎

W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w wysokości 173,20 zł. Koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą ‎opłatę w wysokości 173,20 zł za cały egzamin.  W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 57,73 zł za część pisemną i 115,47 zł za część ‎praktyczną.‎

Opłata wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357). W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego przez osoby, o których mowa, opłata za ten egzamin wynosi:
w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty,
w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek. Osoby, ubiegające się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy dołączają do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Opłatę za egzamin zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Opłatę za egzamin ucznia – młodocianego pracownika wnosi pracodawca. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎
* niesłyszącym
* słabosłyszącym
* niewidomym
* słabowidzącym
* z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
* z afazją
* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
* z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
* z chorobami przewlekłymi
* chorym lub niesprawnym czasowo
* ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
* z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej , które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
* z zaburzeniami komunikacji językowej. ‎

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można uzyskać na stronach:

  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie