Zarówno w interesie uczniów naszej szkoły, jak i w Państwa interesie, jako pracodawców mogących ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. ..

  • dokumenty niezbędne do dopuszczenia do egzaminu  …. więcej
  • instrukcja dla zdającego … więcej
  • oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu … więcej
  • wniosek – czeladnik  01.10.2020 r. … więcej
  • wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej … więcej
  • zaświadczenie pracodawcy … więcej
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych … więcej