DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI w ZSE

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zse.torun.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.08.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.08.2018 r.

Data sporządzenia deklaracji: 10.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych ;
 • brak opisów zdjęć;
 • brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona szkoły posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie;
 • podświetlane linki;
 • skróty klawiszowe;
 • odstępy między tekstem;
 • wielkość kursora oraz przewodnik do czytania;
 • strona internetowa posiada wersję mobilną na telefon.

Kontakt i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Nawrocki, e-mail: ekonomik@zset.home.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 56 654 46 13. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internatowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń

tel. 56 654 46 13.

 • Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się od ulicy Grunwaldzkiej, prowadzą do niego schody wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome, brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (przyziemie, parter, I i II piętro) znajdują się korytarze połączone ze sobą schodami. Budynek przystosowany jest częściowo dla osób niepełnosprawnych – posiada platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze.
 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym kontakcie tel. 56 654 46 13 lub e-mail: ekonomik@zset.home.pl