Bliżej pracodawcy

Tytuł projektu:

Bliżej pracodawcy

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Realizator:

Gmina Miasta Toruń – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 8 515 971,92 zł
Kwota dofinansowania: 7 664 374,72 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (5%), wkład publiczny pieniężny i niepieniężny (10%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.11.2019 r.
Termin realizacji: 1.09.2019 r. – 30.08.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 1590 uczniom 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży/praktyk zawodowych/kursów/szkoleń/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli.
Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach, kursach, szkoleniach, stażach lub praktykach zawodowych realizowanych w szkole lub na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczyciele zdobędą lub podwyższą kwalifikacje lub kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach oraz stażach.

W projekcie uczestniczą:
•    Zespół Szkół Samochodowych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
•    Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
•    Zespół Szkół Technicznych – Technikum;
•    Zespół Szkół Inżynierii Środowiska – Technikum;
•    Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
•    Zespół Szkół Ekonomicznych – Technikum i Branżowa Szkoła I-go stopnia;
•    Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące – Technikum;
•    Centrum Kształcenia Zawodowego.

 Planowane zadania:
•    Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.
•    Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego.
•    Kursy dla uczniów nadające kwalifikacje lub podwyższające kompetencje.
•    Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.
•    Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.
•    Szkolenia, kursy, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
•    Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Uczniowie odbędą 150 godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach oraz otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 750 zł. Staże nauczycieli będą trwać 40 godzin. Część kursów prowadzonych będzie w Centrum Kształcenia Zawodowego (na potrzeby tych kursów CKZ zostanie doposażony w sprzęt), w szkołach uczestniczących w projekcie oraz będą zlecane podmiotom zewnętrznym.

Zespół Szkół Ekonomicznych

Planowane kursy dla naszych uczniów:

– Kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem,
– Kurs kasjer walutowy,
– Kursy z zakresu kosmetologii: zdobienie paznokci i pielęgnacja dłoni,
– Kurs barberski: „Strzyżenie i pielegnacja brody”,
– Kurs przedłużania włosów,
– Kurs e-Urzędnik,
– Obsługa wózków widłowych,
– Kurs prawa jazdy.
– Kursy maturalne.

W wyniku realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uzyskają kwalifikacje zawodowe poświadczone świadectwem kwalifikacji lub certyfikatem nadającym uprawnienia oraz nabędą kompetencje, wiedzę lub umiejętności praktyczne. W szkołach rozwinie się doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ponadto szkoły kształcące w zawodach zyskają nowoczesne wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dane kontaktowe realizatora:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
www.cku.torun.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu
www.ckptorun.edu.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: Okres programowania 2014-2020

Fundusz:  Europejski Fundusz Społeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: Projekt konkursowy

Grupa docelowa: Nauczyciele
                               Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
                               Uczniowie

Tematyka projektu:  Edukacja

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Realizator:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego