Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym – uzupełniającym do Technikum nr 1 w ZSE… więcej

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – uzupełniającym do Branżowej Szkoły I stopnia w ZSE… więcej

Procedura odwoławcza

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do  klasy I szkoły ponadpodstawowej, rodzic ma prawo skorzystać  z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). Poniżej opis procedury odwoławczej z uwzględnieniem terminów postępowań rekrutacyjnych określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego ogłoszonego przez MEiN na rok szkolny 2021/2022 oraz terminów wynikających z § 11baa  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)

  • Do 5 sierpnia 2021 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w danej  szkole z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do kl. I szkoły ponadpodstawowej.Uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły  podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejw terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor  szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.